VIP

Nếu hộ chiếu còn hiệu lực không đủ 06 tháng, có nguy cơ bị từ chối cấp
thị thực hoặc từ chối nhập cảnh , đề nghị đổi hộ chiếu!

BẮT ĐẦU TỪ Chọn lại

Nếu hộ chiếu còn hiệu lực không đủ 06 tháng, có nguy cơ bị từ chối cấp thị thực hoặc từ chối nhập cảnh , đề nghị đổi hộ chiếu!

Tiếp tục Chọn lại

Nếu hộ chiếu còn hiệu lực không đủ 06 tháng, có nguy cơ bị từ chối cấp thị thực hoặc từ chối nhập cảnh , đề nghị đổi hộ chiếu!

Tiếp tục Chọn lại
Xin chọn loại hộ chiếu của bạn
Xin chọn hiệu lực hộ chiếu của bạn (chú ý bạn cần đảm bảo hộ chiếu còn ít nhất 02 trang trống )
Xin chọn ngày nhập cảnh Trung Quốc của bạn
Vui lòng chọn mục đích đến Trung Quốc

Dịch vụ VIP của Trung tâm xin visa

VIP Service Phone: